Hội đồng khoa học

Hội đồng Khoa học và Đào tạo: gồm 05 thành viên

Chủ tịch hội đồng: Ths. Nguyễn Thị Én

CoEn

 

Thư kí: Ths. Đặng Thị Yến

1-12CoYen

- Các uỷ viên:

+ ThS. Nguyễn Khánh

1-12ThayKhanh

+ ThS. Trần Tuyết Xoan

+ CN. Đặng Thị Hà

aaaaa